Algemene voorwaarden

Aanvullende algemene voorwaarden online verkoop:

Algemeen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake van leveranties van goederen en/of diensten zijn, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, de “Algemene voorwaarden Caliber Europe BV” gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch op 19 juli 2001 onder no. 76/2001, van kracht. Aanvullend gelden onderstaande bepalingen ten aanzien op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Geleverd product kan in detail verschillen met de getoonde afbeelding. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
  2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het meegestuurde modelformulier voor herroeping aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
  1. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt.
 7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer zal de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze, na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging sturen.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   1. – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   2. – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   3. – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten waarbij vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN CALIBER EUROPE B.V.

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch op 19 juli 2001 onder no. 76/2001

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Verkoper: de (rechts)persoon die deze algemene voor­waarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte aan of Overeenkomst met Koper.
 2. Koper: de wederpartij van Verkoper die schriftelijk of an­­ders­­­zins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten ter zake van leveranties van goederen en/of diensten van Verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders over­­eengekomen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schrifte­lijke aanvaarding of bevestiging door Verkoper van een opdracht van Koper binnen vijf werkdagen na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende order door Verkoper.
 2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
 3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschor­tende voorwaarde van kredietwaardigheid van Koper.

Artikel 4 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden, tijdens normale dagelijkse werkuren.
 2. Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van ten hoogste 1 maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Gegevens vermeld in prijslijsten, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en overige (technische) informatie zijn niet bindend.

Artikel 5 – Industriële en Intellectuele Eigendom

 1. Het is de Koper niet toegestaan gegevens als in het voorgaande artikel vermeld openbaar te maken, te kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen en (het gebruiksrecht daarvan) te verkopen, te verhuren, te vervreemden, in zekerheid over te dragen dan wel aan derden af te staan of te wijzigen. De eigendom van alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot de producten blijft bij de Verkoper.
 2. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde roerende zaken te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 6 – Prijzen

 1. De opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief omzet­belasting en alle overige in binnen- en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten, e.d. die voor rekening van Koper komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek/magazijn.
 2. Prijsverhogende factoren na de datum van een aanbieding door Verkoper, zoals wisselkoersen, lonen, verzekeringspremies, fiscale lasten etc., komen voor risico van de Koper.
 3. De opgegeven prijzen zijn inclusief een korting van 5%. Als gevolg van deze korting kan Koper geen beroep doen op de garantieverplichting van Verkoper krachtens artikel 10.
 4. Voornoemde korting is alleen van toepassing op overeen­komsten gesloten met Kopers woonachtig of gevestigd buiten de Benelux. Kopers woonachtig of gevestigd binnen de Benelux kunnen geen rechten ontlenen aan het bepaalde in artikel 6.3.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling geschiedt bij levering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of in voorkomende gevallen op de factuur van de Verkoper vermeld. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig verschuldigde bedrag op de door Verkoper aan te wijzen bank- of girorekening is bijgeschreven en geschiedt zonder enige aftrek of verrekening. Bij overschrijding van de overeengekomen betalings­termijn wordt Koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zonder enige ingebrekestelling rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der vordering naar een percentage van 1% per maand dan wel, indien dit hoger is, een percentage gelijk aan de wettelijke rente, alsmede alle kosten veroorzaakt door de niet (tijdige) betaling door de Koper, waaronder begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten.
 2. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van N 450,-.
 3. Verkoper is gerechtigd naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Koper te verlangen, indien Verkoper goede grond heeft te vrezen dat de Koper haar verplichtingen niet zal nakomen.
 4. Facturen worden geacht door Koper te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien Verkoper hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

Artikel 8 – Levering

 1. Opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij bena­dering. Levering geschiedt af fabriek/magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De geleverde roerende zaken zijn voor risico van Koper vanaf het moment van aflevering, dan wel vanaf het moment dat de afname is geweigerd.
 3. Overschrijding van de leveringstermijn geeft Koper geen recht om de roerende zaken te weigeren noch een recht op schadevergoeding noch geeft het de Koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Het transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van Koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen­gekomen. Verkoper is vrij in de keuze van vervoer. Verkoper is gerechtigd in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.

Artikel 9 – Reclames

 1. Ter zake van zichtbare gebreken en manco’s dient binnen acht dagen na levering schriftelijk gereclameerd te worden en ter zake van verborgen gebreken dient binnen acht dagen na ontdekking van een zodanig gebrek dan wel binnen acht dagen nadat redelijkerwijze een zodanig gebrek ontdekt had kunnen worden doch in ieder geval binnen de garantietermijn, als ge­noemd onder artikel 10, schriftelijk bij de Verkoper gereclameerd te worden bij gebreke waarvan de leveranties/werkzaamheden als door Koper aanvaard gelden en geen betwisting daarvan meer mogelijk is.
 2. Koper zal in ieder geval van een reclame de betreffende goederen voor haar rekening en risico terstond aan de Verkoper retourneren zulks op straffe van verval van het recht te reclameren.
 3. Indien en voor zover een reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, is Verkoper uitsluitend verplicht naar haar keuze: restitutie van de koopprijs dan wel herstel of (her)levering van een deugdelijk exemplaar, welke (her)levering zal plaatsvinden op de condities vermeld in artikel 7 en zo’n (her)levering zal niet geacht worden te zijn een te late levering, zonder dat Koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de geleverde roerende zaken niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.
 4. Het reclameren ontslaat Koper niet van haar betalingsverplichtingen jegens Verkoper.

Artikel 10 – Garantie

 1. De deugdelijkheid van de geleverde goederen en/of werk­zaamheden wordt door Verkoper gegarandeerd voor de tijdsduur gelijk aan die welke door de fabrikant wordt verstrekt voor de geleverde producten tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Uit hoofde van de garantie is de Ver­ko­per slechts aansprakelijk voor gebreken omtrent welke Ver­ko­per binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan Koper bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage. Overigens is de Verkoper niet aansprakelijk.
 2. De Koper behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schrifte­lijke goedkeuring van Verkoper voor reparatie/vervanging en/of onder­houd door derden op straffe van verval van garantie. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud en dergelijke door derden.
 3. Kopers woonachtig of gevestigd buiten de Benelux kunnen geen rechten ontlenen aan het bepaalde in dit artikel.

Artikel 11- Service

 1. Klachten van Kopers woonachtig of gevestigd in de Benelux zullen altijd door Verkoper worden beoordeeld ongeacht of de garantie nog van toepassing is. Daartoe zendt de Koper voor haar kosten het desbetreffende product retour.
 2. Indien Verkoper van mening is dat de klacht onder de ga­rantie valt, dan zal Verkoper voor haar kosten het desbetreffende product repareren en kosteloos retour zenden.
 3. Indien Verkoper van mening is dat de klacht niet onder de garantie valt, dan zal Verkoper reparaties tot een bedrag van N 45,- netto exclusief BTW automatisch uitvoeren zonder dat Koper wordt geïnformeerd. Voor reparaties boven het bedrag van N 45,- netto exclusief BTW wordt contact met Koper opgenomen.
 4. Indien Verkoper onnodig producten naar Koper stuurt, geheel ter beoordeling van Verkoper, dan zullen de onderzoeks­kosten en transportkosten in rekening worden gebracht bij Koper.
 5. Kopers woonachtig of gevestigd buiten de Benelux kunnen geen rechten ontlenen aan het bepaalde in dit artikel.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot voldoening van hetgeen deze ingevolge de garantie op zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen is uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ad N 2275,-.
 2. Koper vrijwaart Verkoper ter zake van iedere mogelijke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend dan wel verband houdend met door Verkoper ten behoeve van Koper verrichte diensten en/of leveranties.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde roerende zaken blijven eigendom van Verkoper tot het moment van volledige betaling door Koper van al hetgeen zij aan Verkoper is verschuldigd op basis van een Overeenkomst, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een Overeenkomst (zoals rente, kosten en boeten), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. Zolang de roerende zaken onder het eigendomsvoorbehoud van Verkoper vallen, is Koper gehouden de roerende zaken in hun oorspronkelijke vorm te laten en is zij niet gerechtigd deze te wijzigen, ook niet door zaaksvorming, natrekking of vermenging.
 3. Koper is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de roerende zaken waarop Verkoper een eigendomsvoorbehoud heeft) schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Verkoper. Koper dient in een dergelijk geval Verkoper on­mid­del­lijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.
 4. Koper is niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid, bevoegd zaken die zij van Verkoper heeft ontvangen te verkopen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij evenwel steeds dat Koper diens kopende wederpartij tijdig voorafgaande aan de totstandkoming van enige koopovereenkomst schriftelijk in kennis heeft gesteld van de volledige inhoud van dit artikel. Verkoper is steeds gerechtigd van Koper te verlangen dat deze pas verkoopt en levert, nadat ten behoeve van Verkoper een bezitloos pandrecht op de be­treffende goederen is gevestigd. Zodra Verkoper dit verlangen aan Koper kenbaar maakt vervalt automatisch de bevoegdheid als bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.

Artikel 14 – Pandrecht en Retentierecht

 1. Op alle goederen die de Verkoper uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen wordt ten behoeve van de Verkoper een pandrecht gevestigd en komt haar een retentie­recht toe tot zekerheid van alle vorderingen die Verkoper heeft en/of zal verkrijgen op Koper.

Artikel 15 – Overmacht

  1. Indien Verkoper door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mede­deling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Verkoper op betaling door Koper voor reeds door Verkoper verrichte prestaties voor­dat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal Verkoper alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

 1. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Verkoper tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, tran­sportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Verkoper of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van Verkoper en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Verkoper kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Koper (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers van Verkoper wordt tevens geacht overmacht te zijn van Verkoper.

Artikel 16 – Voertaal

 1. De communicatie, schriftelijke correspondentie en telefoon­verkeer, tussen Verkoper en een Koper die woonachtig of ge­vestigd is buiten het Nederlands grondgebied wordt uitsluitend in het Engels gevoerd.
 2. Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing, indien een geschil is gerezen tussen Verkoper en Koper en het ge­schil wordt voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter.

Artikel 17 – Toepasselijk Recht en Forumkeuze

 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen van en overeenkomsten met Verkoper zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de rechter van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 – Wijzigingen

 1. Verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Koper wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Koper niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Verkoper dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ingediend.

Artikel 19 – Vertalingen

 1. Deze voorwaarden worden ook in de Engelse taal ter be­schikking gesteld. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie, zal de Nederlandse prevaleren.